Ahmet Hamdi Kepekçi

Bilimsel Yayınlar

Home » Bilimsel Yayınlar

Uzmanlık Tezi

AH KEPEKÇİ, (1990). Maksiller Sinüzit Tedavisinde Caldwell Luc Operasyonunun Yeri.
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi.
Görüntüle .PDF

Ödüller

Kepekçi AH,G. Dizdar,Kepekçi AB,(2016). Mean platelet volume as a inflamatory indicator for cronic otistis media with effussion.15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (Sözlü Sunum)
Görüntüle .PDF

Tez Danışmanlığı

Çınar U – Tez Danışmanları: Kepekçi AH, KEPEKLİ TA, (2016). Geri dönüşüm materyallerinin kişisel koruyucu kulaklıklarda kullanılabilirliğinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)
Görüntüle .PDF

SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi

Kepekci, A. H., MY Köker (2018). Comparıson Of Allergen Sensıtızatıon Accordıng To Age And Sex Usıng Skın Prıck Test In Patıents Wıth Allergıc Rhınıtıs. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27- No 7/2018 pages 5113-5118.
Görüntüle .PDF

Fuat Erel, Nurhan Sarioglu, Mehmet Kose, Mustafa Kaymakci, Mucahide Gokçen, Ahmet Hamdi Kepekci, Mehmet Arslan, (2017). Intradermal Skin Testing in Allergic Rhinitis and Asthma with Negative Skin Prick Tests. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 5.
Görüntüle .PDF

AH Kepekçi, H. Huseyin Balikci, (2016). Is Routine Histopathologic Examination Necessary Following Tonsillectomy and/or Adenoidectomy Procedures in Pediatric Patients .The Journal of Craniofacial Surgery, SCS-16-01188.
Görüntüle .PDF

AH Kepekçi, OÖ Özturan, MY Köker, (2016). Pluripotent Stem Cells And Their Use İn Hearing Loss . Turkish Journal Of Biology , 40.
Görüntüle .PDF

Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

Kepekci, A. H., C.Kığ (2018).Analysis of inhalant allergen sensitivity by age groups in patients from Istanbul. Biomedical Research, 29(8).
Görüntüle .PDF

Kepekci, A. H. (2018). MPV and PDW as inflammatory indicators in chronic otitis media with effusion. Biomedical Research, 29(13).
Görüntüle .PDF

Ahmet H Kepekci, Cenk Kig, Gul I Gundogan: The evaluation of malignant mucosal melanoma of nasal cavity with a rare occasion. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol 2018;10(4):139-143.
Görüntüle .PDF

AH Kepekçi, B Canbaz. ANALYZING THE EFFECT OF MOBILE PHONE USAGE ON HEARING FUNCTIONS. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2018;6:
Görüntüle .PDF

AH Kepekçi, MY Köker, AB Kepekçi. An investigation of the prevalence of indoor and outdoor inhalant allergens in children with allergic rhinitis ENT Updates 2018;8(1):45-50
Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,Evaluation of 1808 Newborns Hearing Screening Outcome. Eurasian Journal of Medicine and Oncology; 2018;2(3)/DOI: 10.14744/ejmo.2018.58076. Pages 135–137

Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,Kepekçi AB. A Macroglossia Case with Lingual Amyloidosis. Eurasian Journal of Medical Investigation; 2017 /doi: 10.14744/ejmi.2017.54264. Pages 13 – 15

Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,Kepekçi AB, Özdal Zincir Özge. Odontogenic Myxoma: A Rare Tumor in the Maxillary Sinus,: Eurasian Journal of Medical Investigation; 2017 / doi: 10.14744/ejmi.2017.87597.

Görüntüle .PDF

Kepekçi, A. H., & Sarı, H. A Case of Dysphagia and Dysphonia Caused by Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis. EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE AND ONCOLOGY, 1(4), 0-0.

Görüntüle .PDF

AH Kepekçi, G Dizdar, AB Kepekçi. Computed tomography analysis of sinonasal anatomical variations and relationship with the maxillary sinus retention cysts. ENT Updates 2016;6(2):70-73
Görüntüle .PDF

AH Kepekçi, U Çınar. Relatıonshıp between noısy envıronment and psychologıcal symptoms ın employees wıth tınnıtus. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL
OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2016;1:1-10
Görüntüle .PDF

AH Kepekçi, G Dizdar, AB Kepekçi. Platelet distribution width (PDW) data of patients with
nasal polyposis: is it important for clinical severity?. ENT Updates 2017;7(1):33-37
Görüntüle .PDF

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler

Kepekçi AH,Yitmen İ., (2018).Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularımızda Polisomnografik Veri Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi (Sözlü Sunum) J Turk Sleep Med 2018,5: 92-93
Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,Köker Y.,Erel F., (2017).An investigation of the prevalence of indoor and outdoor inhalant allergens in children with allergic rhinitis (Poster Sunum) İFOS 2017 / DOI: 10.13140/RG.2.2.14771.12328
Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,Çınar U.,(2017). Examining the Effects of Tinnitus on Psychological Problems of Employees Working in Noisy Environment  (Poster Sunum) İFOS 2017 / DOI: 10.13140/RG.2.2.24837.45283
Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,Celikyurt C.,(2017). A new surgical technique for the draining radical mastoidectomy cavity with residual/recurrent cholesteatoma in sinus tympani (Poster Sunum) İFOS 2017 / DOI: 10.13140/RG.2.2.18965.42722
Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,G. Dizdar,(2016). The investigation of the relation between the age groups and the allergens according to the skin prick test results of allergic rhinitis patients in Istanbul, Turkey. 16th Rhinocamp Meeting Proceedings (Sözlü Sunum)
Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,G. Dizdar,Kepekçi AB,(2016). The diagnostic value of Platelet Distribution Width in patients with nasal polyposis. 16th Rhinocamp Meeting Proceedings (Sözlü Sunum)
Görüntüle .PDF

Kepekçi AH,G. Dizdar,Kepekçi AB,(2016). Computed tomography analysis of sinonasal anatomical variations and relationship with the maxillary sinus retention cyst. 16th Rhinocamp Meeting Proceedings (Sözlü Sunum)
Görüntüle .PDF
Kepekçi AH,G. Dizdar,Kepekçi AB,(2016). Mean platelet volume as a inflamatory indicator for cronic otistis media with effussion.15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (Sözlü Sunum)
Görüntüle .PDF
Kepekçi AH. SS-010:Pluripotent stem cells and their use in hearing loss: 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 2016. 16-7 p.(Sözlü Sunum)
Görüntüle .PDF
Ahmet Hamdi Kepekçi, Gökalp Dizdar, Özge Özdal Zincir, Ali Bestemi Kepekçi. PS-036:Odontojenik Miksoma: Nadir Bir Maksiller Sinüs Tümörü,: 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 2016. 143-4 p. (Poster Sunum)
Görüntüle .PDF
Ahmet Hamdi Kepekçi, Dizdar G. PS-037:A Macroglossia Case with Lingual Amyloidosis(Dil Tutulumu İle Ortaya Çıkan Lokalize Amiloidozis Vakası): 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 2016. 145-6 p. (Poster Sunum)
Dadaş B,Kepekçi AH,Aksoy İ,Buyukkaraman G, (1998). Revision Mastoidectomy . Politzer Society 21.Annual meeting.Antalya.(Poster Sunum)

Görüntüle .PDF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kepekçi, Ahmet Hamdi , Köker, Mustafa Yavuz . “Kök hücre nakli ve sensorinöral işitme kaybında kullanımı ile ilgili KBB doktorlarına uygulanan bilgi sorgulama anket sonuçları”. Journal of Contemporary Medicine 8 / 4 (Aralık 2019): 339-344. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.408309
Görüntüle .PDF

Dadaş B, AH Kepekçi, Okçün E,Ömür M, (1999). Parafarengeal Rabdomyom . KBB İhtisas Dergisi , 6,230-233 .
Dadaş B, Akpınar ME, AH Kepekçi, Gözübüyük İ,Ürer N,Turhan M,Han T, (1999). Maksiller Sinüs Aspergillozu . KBB Postası ,59-61 .
Görüntüle .PDF
Turhan M, Dadaş B,AH Kepekçi, Çapan F,Han T, (1999). Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması . KBB İhtisas Dergisi , 6,55-57 .
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Dadaş B,Atay ÖF, Şengöz M,Ayanoğlu C,Oral G,Han T, (1999). Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun yeri . KBB İhtisas Dergisi , 6,301-304 .
Görüntüle .PDF
Büyükkaraman G,AH Kepekçi, Dadaş B,Gözübüyük İ,Yakut H,Han T, (1997). Normal popülasyon ile kronik rinosinüzitli hastaların rinomanometrik değerlerinin karşılaştırılması . Haseki Tıp Bülteni , 35,133-136 .
Görüntüle .PDF
Yiğit Ö,AH Kepekçi, Dadaş B,Karapıçak E,Han T, (1997). Larenks kanserlerinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri . Haseki Tıp Bülteni , 35,229-232 .
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi,Yiğit Ö, Dadaş B,Gökşen O,Sanisoğlu O,Han T, (1997). Larenks kanserlerinde boyun metastaz oranları ve etkileyen faktörler . Haseki Tıp Bülteni , 35,233-236 .
Görüntüle .PDF
Dadaş B,AH Kepekçi, Sanisoğlu O,Han T, (1998). Sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik varyasyonların incelenmesi . KBB İhtisas Dergisi , 5,201-203 .
Görüntüle .PDF
Dadaş B,Yıldırım G.K, Yıldız Z,AH Kepekçi, Yaşar İ,Ökçün E,Han T, (1997). Recessus Frontalis: Anatomik diseksiyon çalışması . KBB İhtisas Dergisi , 4,180-182 .
Görüntüle .PDF
Dadaş B,AH Kepekçi,Ayanoğlu C,Gökçeer T,, (1996). Larenks karsinomu lokalizasyonu . Haseki Tıp Bülteni , 34,119-121 .
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Dadaş B,Poturoğlu R,Şengöz M,Han T, (1996). İnfluenza aşısının çocuklarda yan etki sıklığı . Türk Otolarengoloji Arşivi , 34,279-280 .
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Ediz Yorgancılar, (1995). Sinüzit Komplikasyonları . KBB Postası , 2,148-151 .
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Dadaş B,Taçyıldız A,Oral G,Han T, (1995). Ototoksisitenin erken tanısında yüksek frekans odyometrinin yeri . KBB İhtisas Dergisi , 5,219-220 .
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Hamdi Y.,G. Büyükkaraman,Cüneyt A., De. Süreyya Ş., Turgay H., (1995). Bir Olgu Nedeniyle Boyunda Rastlanan Kist Hidatik Vakası . KBB İhtisas Dergisi , 5,221-222.
Görüntüle .PDF
Usta M,AH Kepekçi, Dadaş B,Ayanoğlu C,Karapıçak E Han T, (1995). Baş boyun kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi erken sonuçları . Haseki Tıp Bülteni , 33,209-212.
Görüntüle .PDF
Dadaş B,Esen M,Yorgancılar E,Yılmaz O,AH Kepekçi,Ömür M, (1995). Mandibula nörofibromu . Türk Otolarengoloji Arşivi , 33,125-126.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Han T,Ayanoğlu C,Şengöz M, Dadaş B, (1995). Dış kulak yoluna implante desidual diş . Türk Otolarengoloji Arşivi , 33,127-128.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Usta M, Yaşar İ,Ayanoğlu C, Dadaş B,Han T, (1995). Alerjik rinit etyolojisinde ev tozu akar . Haseki Tıp Bülteni , 33,307-311.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Dadaş B,Oral G,Poturoğlu R,Ömür M, (1994). Stapes taban yokluğuna bağlı tekrarlayıcı menenjit . KBB İhtisas Dergisi , 2,179-181.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, (1993). Kafa Tabanı Cerrahisine Bir Bakış . KBB Postası,16-17.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, (1993). İlerleyici Sensorinöral İşitme Kaybı . KBB Postası , 2,45-51.
Görüntüle .PDF
M. Ömür, T.Han, AH Kepekçi , (1993). Binder sendromu . Haseki Tıp Bülteni , 28,116-119.
Görüntüle .PDF
C Yurt , M Ömür , T Gökçeer , T Han , AH Kepekçi, H Sümer, (1993). Efuzyonlu otitis media tedavisinde s-carboxymethylcysteine’nin etkinliği . Haseki Tıp Bülteni , 28,201-204.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, (1993). Kulak Burun Boğaz ve Alerji . KBB İhtisas Dergisi , 2,15-20.
Görüntüle .PDF
Ömür M., Yılmaz O., AH Kepekçi, Çelikyurt C., Yakut H., Gökçeer T., (1992). Retraksiyon Poşu, Östaki Disfonksiyonu, Ters Valsalva Manevrası . Türk Otolarengoloji Arşivi , 30,144-145.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, (1992). Kronik Maksiller Sinuzite Tedavisi . KBB Postası,15-16.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, M. Ömür, T. Han, O. Yılmaz, C. Çelikyurt, H. Yakut., (1991). Caldwell Luc Operasyonunun Yeri . Türk Otolarengoloji Arşivi , 29,130-131.
Görüntüle .PDF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

AH Kepekçi, Kronik Seröz Otitlerde Teşhis ve Tedavi Yöntemleri . İşitme Sağlığında Tanı, Tedavi ve Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu(Sözlü Sunum)
Görüntüle .PDF

AH Kepekçi, G. Dizdar , AB Kepekçi(2016).Rinoplasti Geç Dönem Komplikasyonu; Nazal Tip Cildinde Sütür Reaksiyonu ve Apse Formasyonu . İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 8. Kongre Kitabı, 23 .

AH Kepekçi, G. Dizdar , (2015). Sinonazal anatomik varyasyonların kronik sinüzit gelişimine etkileri . İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 7. Kongre Kitabı,41-41.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, G Dizdar , (2015). Çocuklarda ve ebeveynlerinin çocukluk dönemlerinde görülen rekürren akut tonsillit ve kronik tonsillit arasındaki ailevi ilişki . İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 7. Kongre Kitabı,42-42.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, O Özturan, N Şişman, (2015). Rinoplasti talebiyle başvuran beden dismorfik bozukluk hastasına yaklaşım . İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 7. Kongre Kitabı,43-44.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Fuat Erel, (2015). İstanbul’da Allerjik Rinitli Hastalarda Uygulanan Deri Prick Test Sonuçları . 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 335-335.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Hidayet Sarı, Buğra Subaşı, (2015). Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozu’na bağlı olarak gelişen disfaji ve disfoni olgusu . 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 684-684.
Görüntüle .PDF
AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Buğra Subaşı, (2015). Çoklu sinonazal anatomik varyasyonları olan burun tıkanıklığı olğumuzda cerrahi tedavi yaklaşımının belirlenmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri . 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,884-884.
Görüntüle .PDF
Han T., AH Kepekçi. Ayanoğlu C., Yiğit Ö., Can Y., Kahve H., (1997). Pediyatrik Hastalarda Stapes Cerrahisi . Türk Otorinolarengoloji XXIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı,175-178.
Görüntüle .PDF
Han T., AH Kepekçi.Yakut H., Gökçeer T., Şener T., Şirin A., (1995). Submuköz Septum Rezeksiyonunda Rinomanometrik Değerlendirme . Türk Otorinolarengoloji XXIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı,791-794.
Görüntüle .PDF
Dadaş B,Turhan M,AH Kepekçi,Ökçün E,Kılıç I,Balaban D,Han T , (1995). İmmunoterapi görmekte olan hastalarda nazal endoskopi bulguları . 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi tutanakları,711-714.
Görüntüle .PDF
Şengöz M,AH Kepekçi, Dadaş B,Poturoğlu R,Han T, (1995). Baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanısal değeri . 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi tutanakları,1017-1025.
Görüntüle .PDF
Han T., Dadaş B., AH Kepekçi.Sanisoğlu O., Çapan F., Turhan M., (1995). Burun Boşluğunun Değerlendirilmesinde Klasik Anterior Rinoskopi Ve Endoskopik Muayenenin Karşılaştırılması . Türk Otorinolarengoloji XXIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı, 1093-1096.
Görüntüle .PDF

Diğer Yayınlar

Ekip Çalışmaları:

Prof. Dr. Ayşegül SARIKAYA, Doç. Dr. Cenk KIĞ, Yrd. Doç. Dr. Sibel YILMAZ , Yrd. Doç. Dr. Ahmet KEPEKÇİ, Yrd. Doç. Dr. Feyza TUFAN, Araş. Gör. Varol GÜLER,Mol. Biy. Seda İBİŞOĞLU., Mobilom: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Görüntüle .PDF

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Odyometri: İşitme ve Ölçümü Vestibüler Sistem Nörootoloji (2018)., KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, Nobel Tıp Kitabevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 252, ISBN:9786053353867, Türkçe(Ders Kitabı)

Görüntüle 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Larenks Kanseri ve Boyun NOT: BÖLÜMDEKİ YAZAR 1 OLUP KİTAPTAKİ YAZARLAR EKTEKİ PDF’xx TE BULUNMAKTADIR, Bölüm adı:(Larenks Anatomisi) (1994)., KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, HASEKİ HASTANESİ VAKFI, Editör:PROF. DR. MEHMET ÖMÜR, Basım sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4244022)

Görüntüle .PDF

Ahmet Hamdi Kepekçi (2018).,Age-Related Hearing Loss, Academician Publisher Scientific Researches Book 2018: Health Sciences Surgical Sciences

Görüntüle .PDF

Atıf:

Schrom, T. (2018). Histologie bei Adenoiden. HNO, 1-3.

Görüntüle .PDF

A’Dan Z’Ye Anesteziyoloji (2018)., Ali Bestami Kepekçi, Nobel Tıp Kitabevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN: 9786053354017, Türkçe(Ders Kitabı)

Görüntüle .PDF

“Abdel-Aziz, M., Azab, N., & El-Badrawy, A. (2018). Cervical osteophytosis and spine posture: contribution to swallow disorders and symptoms. Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery26(6), 375-381.”

Görüntüle .PDF

“Taha, A. A. E. R., Etewa, S. E., Abdel-Rahman, S. A., Al Ghandour, A. M. F., Atta, A. H., & Darwish, A. M. House dust mites among allergic patients at the Allergy and Immunology Unit, Zagazig University: an immunologic and serologic study. Journal of Parasitic Diseases, 1-11.”

Görüntüle .PDF

“Aksakal, Ceyhun, and Ahmet Müslehiddinoğlu. “Comparison of Routine Histopathological Examination Results in Children and Adults After Tonsillectomy and/or Adenoidectomy.” Turkish Archives of Otorhinolaryngology 56.3 (2018): 170.”

Görüntüle .PDF

“A.B. Kepekçi, U Çınar-EFFECT OF HOSPITAL WORK ENVIRONMENT ON PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF EMPLOYEES- International Refereed Journal of Occupational Health and Safety, 2018/ Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.5 Page: 44-55”

Görüntüle .PDF

“H Avcılar, B Saraymen, OÖ Özturan, MY Köker-Embriyonik Kök Hücreler ve İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücreler – Astım Allerji İmmünoloji, 2017”

Görüntüle .PDF

“Aynur E Topkaya, Ethem fiahin, Fehime B Aksungar, Fatma Özakkafl, Öncel Koca-Paranazal sinüs yerleflimli bir mantar topu: Olgu sunumu-Türk Mikrobiyol Cem Derg (2007) 37 (2) : 108-111”

Görüntüle .PDF

“Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi – Orijinal Araştırma: Ümit Taşkın, Osman Karaaslan, Uğur Erginoğlu, Turhan Sarı, Tayfun Apuhan, Fadlullah Aksoy, Ömer Binay (Med Bull Haseki 2005; 43)”
“Erkan A, Akçalı Ç, İlkit M, Aydoğan B, Tuncer Ü. ;Kronik sinüzit ve nazal polipli olgularda mantar sinüzitlerinin araştırılması. Türk İnfeksiyon Dergisi, 2002; 16(1):73-85.”
“Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Demirbağ E.Paranasal Sinüs Enfeksiyonlarında Anatomik Varyasyonların Önemi ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2000,2(3):143-147 ”
“Gedikli O., Kayhan F. T., Özkul N., Özkul H., Karataş R.-Frontal Sinüs Mukoseline Bağlı Gelişen Orbital Fistül-KBB Klinikleri C3 S3 156”
“UYGUR, K., DOĞRU, H., DÖNER, F.KILIÇKAYA, M. ÇOCUK KRONİK SİNÜZİTLERİNDE ADENOİD HİPERTROFİSİNİN ROLÜ.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998, 6 (3): 113-115”
 “Kronik sinüzitli hastalarda radyolojik ve cerrahi bulguların karşılaştırılması: Comparasion of the radiologic and surgical findings in patients with chronic sinusitis. Dr. Ziya CENİK, Dr.Tolga ŞAHİNER, Dr.Yavuz UYAR, Dr. Bedri ÖZER, K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:12-16, 1995”

Görüntüle .PDF

“Gedikli O, Doğru H, Döner F, Akkaya A. Allerjik Rinit. SDÜ Tıp Fakültesi Derg 1994;1:53–60.”

Görüntüle .PDF

Eğitim–Öğretim Faaliyetleri

2017-2018

Önlisans

İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ 2 Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 3

OTONÖROLOJİ Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 2

İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ 1 Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 3

2016-2017

Önlisans

İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ 2 Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 3

OTONÖROLOJİ Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 2

İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ 1 Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 3

2015-2016

Önlisans

İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ 2 Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 3

İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ 1 Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 3

OTONÖROLOJİ Ders Dili: Türkçe Ders  Saati: 2

Soru Sor