Ahmet Hamdi Kepekçi

İŞİTME CİHAZLARI KULLANIMI SONUCU GELİŞEN İŞİTME KAYBI

Home » Boğaz Hastalıkları » İŞİTME CİHAZLARI KULLANIMI SONUCU GELİŞEN İŞİTME KAYBI
isitme-cihazlari-kullanimi-sonucu-gelisen-isitme-kaybi

Genelde odyolojistler uygun işitme ayarlı amplifiye seviyeli işitme cihazlarının hastanın işitmesini ters olarak etkilemediğini kabul etmişlerdir.
Tabi hastaya aşırı yükselme sağlayan bir işitme cihazı verildiği zaman veya uygun olmayan fonksiyonlu cihaz kullanıldığı zaman gürültüye bağlı geçici veya kalıcı akustik travma gelişebilir.
Barr ve Wedenburg herediter işitme kayıplı vakaların yarısından çoğunun işitme cihazına bağlı olmayan spontan ilerleme gösterdiğini araştırmalarıyla ortaya koymuşlardır.
çalışmaların yeterli olmamasına rağmen otörler ilerleyici işitme kaybının işitme cihazıya ilgili olmadığını öne sürmektedirler.
ÕZET
İlerleyici sensorinöral işitme kaybı teşhis ve tedavisi hastalığın zaman ile ilgili yönü nedeniyle zordur. Ayırıcı tanı iki noktada yapılır.
Birincisi, ilerleyici sensorinöral işitme kaybı etyolojisinin tespiti ikinci, zaman içerisindeki işitme kaybının ilerlemek hızı ciddiyeti.
İlerleyici sensorinöral işitme kaybı hastaların önemli bir bölümünde irsiyet faktörleri vardır. Diğer bir kısmında ise otoimmun vaya nörodegeneratif hastalıklarla birliktedir. Tedavi, işitme restorasyonundaki etkili metodların eksikliğinden dolayı zordur. Wegener granulamatosis, ülseratif kolit veya perilenf fistülü gibi hastalıklarla beraber olduğu zaman medikal veya cerrahi tedavi etkili olabilir. Bununla beraber tedavi türlerinin etkisini değerlendirmede, sensorinöral işitme kaybı ilerleyici karakterinin yapılan tedaviyle durdurulup durdurulamayacağı veya işitme stabilizasyonun doğal bir fenomen sonucu ortaya çıkıp çıkamayacağı soruları vardır. Tedavinin gayesi işitmeyi normale getirmekten ziyade daha kötüleşmesini engellemek olduğu zaman tedavinin etkisini tespitte bazı subjektiflikler vardır.
Şayet ilerleyici sensorinöral işitme kaybı etkili tedavisinin kriteri olarak işitmenin normal seviyeye çıkması kabul edilirse, günümüze kadar uygulanan hiçbir tedavi metodu etkili kabul edilemez. Böylece sensorinöral işitme kaybı günümüzde başarılı tedavi kriteri, gittikçe kötüleşen işitmenin makul bir azalma veya durdurulması olarak kabul edilir.
Gelecekteki ihtimal ilerleyici sensorinöral işitme kaybı ile ilgili olan birçok hastalığın daha iyi araştırılacağı ve daha iyi anlaşılması sonucu, tedavi gayesinin ilerleyici işitme kaybını durdurmaktan ziyade normal işitme seviyesini hedeflemek olacaktır.
SONUçLAR
1. İlerleyici sensorinöral işitme kaybı’e değişik zamanlarda yapılan 3 odiyolojik testle karar verilir. Tutulmuş herbir frekansta 10 dB veya daha fazla kötüleşme vardır veya tutulmuş 3 frekansın aritmetik ortalamasında 10 dB’den daha büyük değişim vardır.
2. Başlangıçta, fluktuan sensorinöral işitme kaybı hastaları ilerleyici sensorinöral işitme kaybı’li hastalardan ayırtetmek zor olabilir. Bu iki hastalığın etyolojileri farklı olabileceği gibi tedavi yaklaşımları da önemli farklar gösterebilir.
3. İlerleyici sensorinöral işitme kaybı hasta teşhis edilir edilmez uzun süreli takibe alınmalıdır. Sık periyodlarla yapılan odyolojik değerlendirmeler hatırlatılır. Bütün odyolojik testler, aynı veya benzer test şartlarında yapılmalıdır. İlerleyici sensorinöral işitme kaybı hastanın yılda bir işitmesi değerlendirilmelidir ve işitme cihazı kullanıyorsa cihaz en az 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Hasta işitmesinde bir değişiklik hissettiğinde hekimine kolay ulaşabilmeli ve odiyometrik değerlendirilmesi yapılabilmelidir. Fluktan ilerleyici sensorinöral işitme kaybı ayırt edilmesi önemlidir.
4. İlerleyici sensorinöral işitme kaybı irsi tiplerinin klasik kavramları tekrar gözden geçirilmelidir. Başlangıçta ilerleyici sensorinöral işitme kaybı irsi tipleri irsiyet şekli ve birlikte olan durumlara göre katagorize ediliyordu. Şimdi farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. İlerleyici sensorinöral işitme kaybı bazan mikrofistüller veya perilenf fistülleri tarafından meydana geldiğinde inananlar erken eksploratris timpanotomi ve fistül tamirini önermektedir. Ayrıca, norölojik dejenerasyonun irsi tipleri hakkında bilgiler arttıkça ilerleyici sensorinöral işitme kaybı sebep olan bu tabloyu iyileştirme fırsatı da olabilecektir. Bu konudaki bilgiler daha çok artana kadar cerrahi yaklaşım teklif etmede dikkatli ve cerrahisinin potansiyel faydasını tanımlamada çok titiz olunmalıdır.
5. İlerleyici sensorinöral işitme kaybı teşhisinde irsi bir zorunluluk vardır. İlerleyici ifadesi hastalığın devam ederek kötüleşeceği anlamına gelir. Belki de gelecek zamanda ilerleyici sensorinöral işitme kaybı hakkında daha fazla bilgi sahibi olunduğunda ; ilerleyici sensorinöral işitme kaybı işitme kaybının karakteristik bir tipi haline gelecektir. Genetik mühendislik, henüz keşfedilmeyen medikal ajanlarla tedavi, ve mikrocerrahi yaklaşımı tedavi girişimleri arasına girebilecektir.

Paylaş :