Ahmet Hamdi Kepekçi

KULAK BURUN BOĞAZ VE ANASTEZİ

Home » Boğaz Hastalıkları » KULAK BURUN BOĞAZ VE ANASTEZİ
kulak-burun-bogaz-ve-anastezi

Elektif cerrahi miyokardiyal infarktusten sonra 6 ay süreyle ertelenmelidir.
SOLUNUM HASTALIĞI
üst solunum yolları infeksiyonu, artmış cerrahi kanamaya ve larengospazma meyli arttırır. Solunum yollarının irritabilite ve hiperemisiyle birlikte aşırı sekresyona neden olmasından dolayı da elektif cerrahi için kontrendikedir.
HAMİLELİK
Gebelik ilk ve son trimesteri için elektif cerrahi için kontrendikedir. İkinci trimester genel anestezi için herhangi bir kontrendikasyon oluşturamaz.
PREOPERATİF ARAŞTIRMALAR
Yaşlı hastalar ve CVS hastalığı olanlar myokardial iskemi, sessiz yetmezlik ve kardiyak büyüme açısından EKG ve göğüs filmiyle kontrol edilmelidir.
PREOPERATİF MEDİKASYON
GENEL ANESTEZİ
Nitröz oksit
Kandaki nitrojenden 34 kez daha çok solübldır ve bundan dolayı her hava içeren kaviteye çok hızlı diffüze olur.
Halotan, enfluran, isofluran
I.V. anestezikler
Narkotik droglar
Antiemetikler
Otolarengolojide genel anestesi tekniği

KONTROLLü HİPOTANSİYON
Orta kulak gibi sınırlı kavitelerde operasyonun çok küçük sahalarda yapıldığından küçük miktarlardaki kan bile cerraha büyük zorluklar yaşatır.

LARENJEKTOMİ
Kronik obstrüktif havayolu hastalığı olan birçok hastada dikkatli preop değerlendirme zorunludur.

POST TONSİLLEKTOMİ KANAMASI
Sekonder kontrol veya tonsillektomi sonrası kanama için yeniden yapılan ameliyat hasta için oldukça tehlikeli, anestezist içinse korkulacak bir haldir.
OSTRüKTE HAVA YOLLU HASTA İÇİN ANESTEZİ
Respiratuar obstrüksiyon değişik etyoloji ve ciddiliktedir.
LOKAL ANESTEZİ
Trakeostomi
Kulak
Operasyon labirent yakınında bir yerde yapılıyor ise dizzınes, bulantı ve kusma prosedürü imkansız hale getirebilir.
Nazal cerrahide anestezi
Jet ventilasyon kullanımı
Larenkste lazer cerrahisi
Bronkoskopi
Faringoskopi ve özofagoskopi
Trakeostomi
Anestezi
Stridor, larengeal spazm ve bronkospazm
Stridor
Larengeal spazm
Rekürren larengeal sinir zedelenmesi
Nonkardiak pulmoner ödem
LOKAL ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI
Komplikasyonların görülmesi sadece yapılan anesteziğin miktarına değil, aynı zamanda yapıldığı yere de bağlıdır.
KOKAİN TOKSİSİTESİ
Kokain toksisitesinden korunmanın en iyi yolu, hastaların dikkatli seçimi, tavsiye edilen dozun tamamının bir kerede yapılması yerine multipl dozlar halinde verilmesidir. Tavsiye edilen doz (3 mg/kg.)dır.
EPİNEFRİN TOKSİSİTESİ
1:50.000’den yüksek konsantrasyonlardaki epinefrinin daha ileri bir vazokonstrüktif etkisi yoktur.
NİTRÕZ OKSİT
Timpanik membran rüptürü, önceden yapılan orta kulak rekonstrüktif cerrahisinin bozulması ve timpanik membran greftinin yer değiştirmesi nitröz oksit kullanımının bazı yan etkileridir.
HAVA EMBOLİSİ
İnsizyon sağ kalp seviyesinden yukarıda olduğu zaman, venöz hava embolisi karşılaşılabilecek bir risktir.

PULMONER ASPİRASYON SENDROMU
Pulmoner aspirasyon, anestezi ile ilgili morbiditite ve mortalitede en önde gelir, anestezi ile ilgili ölümlerin yaklaşık % 10’unu oluşturur.

MYOKART İNFARKTüSü
MI anestezi ve operasyonunun potansiyel bir komplikasyonudur. Anestezi ve ameliyat esnasında daha önce hiç MI geçirmemiş bir hastanın MI geçirme riski 1/700’dür.

KARDİAK ARREST

MALİGN HİPERTERMİ SENDROMU


Paylaş :