Ahmet Hamdi Kepekçi

OTOSKLEROZDA STAPEDEKTOMİ İLE STAPEDOTOMİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI:

Home » Boğaz Hastalıkları » OTOSKLEROZDA STAPEDEKTOMİ İLE STAPEDOTOMİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI:
otosklerozda-stapedektomi-ile-stapedotomi-sonuclarinin-karsilastirilmasi

Vakaların ……’sine ( %……) stapedektomi, ……’sine (%….) ise small hole stapedotomi tekniği uygulanmıştır.Vakalarda odyolojik incelemeler pre-op,erken post-op ve geç post-op dönemde ve 500,1000 ve 2000 Hz pure tone işitme eşikleri ortalaması alınarak yapıldı.Vakalar iki tekniğin birbirlerine üstünlükleri açısından incelendi.
SUMMARY:
GİRİŞ:
Otoskleroz,mezenkimal kökenli otik kapsülün lokalize,distrofik bozukluk yapan spongioz ve/veya sklerotik yapıda kemik oluşumu ile karakterize hastalığıdır.Otosklerotik odak en sık fissula antefenestramda görülür.Ayrıca yuvarlak pencere,kokleanın apikal medial duvarı,internal akustik kanalın arka kenarı,koklear akuadukt ve semisirküler kanalları da tutabilir.(1)
Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte herediter,endokrin,biokimyasal,metabolik,vaskuler,
enfeksiyöz,travmatik,anatomik ve histolojik faktörler üzerinde durulmaktadır.
Tutulum yerine ve özelliğine göre iletim tipi,sensori-nöral,ya da mikst tip işitme kaybı görülebilir.Ek olarak tinnitus ve vertigo da bulunabilir.
Geçmişten günümüze dek otosklerozun tedavisi amacıyla birçok cerrahi teknik geliştirilmiştir.Biz bu çalışmada Total stapedektomi ve Small hole stapedotomi tekniklerini uyguladığımız vakaları post-operatif geç dönemdeki sonuçlar açısından inceledik.
MATERYAL VE METOD:
Sağlık Bakanlığı Haseki Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz kliniğinde 19… – 19… yılları arasında otoskleroz tanısıyla stapedektomi yaptığımız ….. ve small hole stapedotomi yaptığımız …. kulak çalışlmaya alındı.Vakaların 500,1000 ve 2000 Hz’deki saf ses işitme eşikleri pre-op,post-op erken ve post-op geç dönemde alındı.
Hastaların yaşları …… ile …… arasında değişmekteydi.
İşitme kaybının yanısıra ….. hastada (%…) vertigo, ….. hastada (%…) ise tinnitus yakınması bulunmaktaydı.
TARTIŞMA:
Günümüzde otoskleroz cerrahisinde Stapedektomi ve Stapedotomi teknikleri uygulanmaktadır.Bu iki tekniğin birbirlerine olan üstünlükleri tartışmalıdır.
1958’de Shea stapesin tamamen çıkarılması ve vestibülü graft ile kapatarak vestibül ile inkus arasına protez yerleştirerek total stapedektomi tekniğini uygulamıştır.(2).İlerleyen yıllarda daha az komplikasyonları olan Small hole tekniği geliştirildi ve 1978 yılından sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandı.
Shea 100 otoskleroz vakasında stapedotomi ile stapedoktomiye oranla daha iyi sonuçlar elde edildiğini ve daha az komplikasyon geliştiğini bildirmektedir.(3).Fakat 1000 vakalık diğer bir serisinde iki tekniğin birbirlerine üstünlükleri olmadığını vurgulamıştır.
Levy’de(4) iki teknik arasında komplikasyon açısından herhangi bir farklılığın olmadığını,fakat stapedotomide işitme kazancının daha iyi olduğunu vurgulamaktadır.
Kösemen ve ark. geç dönemde işitme kazanncının stappedotomide daha iyi olduğunu ve daha az labirent irritasyonu olduğunu gözlemlemişlerdir.(5).
Mc Gee 500,1000 ve 2000 Hz ortalamaları gözönüne alındığında small hole tekniği lehine az da olsa bir üstünlük tespit etmişlerdir.(6).
Fisch’de(7) iki teknik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamıştır.Henüz iki teknik arasında bir fikir birliği olmamasına rağmen iç kulak hasarının daha az olması,protez migrasyonuna daha az rastlanması,oval pencere membranının laterale doğru yer değiştirme riskinin olmaması ve konuşma frekanslarında uzun süreli sonuçların daha olması nedeniyle stapedotominin üstünlüğü vurgulanmaktadır.(8).
Biz de literatür ile uyumlu sonuçlar elde ettik
KAYNAKLAR:
1-) Goycoolea MY: Otosclerosis.Otolaryngology.ED. by:Paparella M,Shumrick D,Gluckman JL,Meyerhoff WL;WB Saunders Company,Philadelphia,pp 1489-1519,1991.
2-)Shea J:
3-) Shea JJ: Stapedectomy:A long term report.Ann. otol.Rhinol.laryngol.91:516-520,1982.
4-) Levy R,Shvero J,Hadar T:Stapedotomy technique and results:Ten years experience and comparative study with stapedectomy.Laryngoscope 100:1097-1099,1990.
5-)Kösemen H,Cevanşir B,Oğuz A:Stapedotomi versus stapedotomi.Türk ORL 20. Ulusal kongre kitabı.Kıbrıs,S. 19-20,1989.
6-) Gee M: Comparison of small fenestra and total stapedectomy.Ann otol 90:633-636,1981.

Paylaş :