Ahmet Hamdi Kepekçi

SERÖZ OTİTTE ALLERJİ

Home » Boğaz Hastalıkları » SERÖZ OTİTTE ALLERJİ
seroz-otitte-allerji

ANAHTAR KELİMELER:
Seröz otitis media , allerji
SUMMARY:
KEYWORDS:
GİRİŞ:

Allerjı İle İlgılı Bılgı
Seröz otitis media orta kulak boşluğunda herhangi bir akut enflamasyon bulgusu olmadan seroz veya mukoid sekresyon birikimi olmasıdır.SOM da temel mekanizma östaki tüpünün obstrüksiyona uğraması ve bunun sonucunda orta kulak boşluğunda negatif basınç oluşarak bunun da seröz veya mukoid eksudasyona sebep olmasıdır.Hastalığın etiolojisini oluşturan üst solunum yolu enfeksiyonları, östaki tüpü disfonksiyonu, adenoid vejetasyon, allerji, sinüsit,yarık damak, otitik barotravma, nazofarenks tümörleri, radyoterapi ve bazı sistemik hastalıklar hep bu mekanizma üzerinden hastalığa sebep olurlar.
östaki tüpünün tıkanıklığını sebebi genelde ödem olmaktadr. .Bu bölge veya komşu bölgelerdeki allerjik reaksiyonlar alllerjinin temel semptomlarından ödemi ortaya çıkararak östaki lümeninin tıkanıklığına sebep olmaktadır.Genışlet
MATERYAL VE METOD:
Çalışmada Haseki Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne ile tarihleri arasında başvuran seröz otitis media teşhisi konulmuş 29 hasta incelendi. Hastaların teşhisleri hikaye, otoskopik muayene; timpanometri, odyometri yardımı ile konuldu. adenoid olmuş hast, lokal allerji parazitoz Kontrol gurubu ? Hasta gurubu ile kontrol gurubu arasında fark olup olmadığı istatistiksel olarak Mann Whitney U testi ile test edildi.

THE TWO-TAILED P VALUE IS 0.9091, CONSIDERED NOT SIGNIFICANT.
BULGULAR:
Hasta grubundaki 25 hastanın en büyüğü ? en küçüğü ? yaşında olup orta yaş ? dır.Hastaların ? erkek ? kızdır.Hasta grubundaki en düşük IgE değeri 3 IU/ml en yüksek 1703 IU/ml, kontrol grubunda ise en düşük 12 IU/ml en yüksek 500 IU/ml olarak tesbit edildi.IgE değerleri ortalaması ve standart sapması hasta grubunda 231 *367 IU/ml kontrol grubunda 136 * 157 IU/ml olarak hesaplandı.
TARTIŞMA:
Otitis media etioloji ve patogenezinde allerjinin rolü birkaç mekanizma ile açıklanabilir:
Orta kulak mukozasının şok organ olarak fonksiyon görmesi
östaki tübü mukozasının enflamatuar ödemi
Burnun iltahabi obstrüksiyonu
Bakteri yüklü allerjik nasofarengeal sekresyonların orta kulağa aspirasyonu
Allerjinin otitis mediadaki en muhtemel etkisi östaki tüpünün allerjik en flamasyonudur.
Bazı yayınlarda SOM etiolojisinde allerjinin primer neden olmadığı fakat IgE seviyesindeki yükselmenin allerjinin komplikasyonu olarak sekonder oluştuğu bildirilmektedir. ‘

Bluestone C.D,Stool S.E.,Scheetz M.D.:Pediatric Otolaryngology 2.nd edition;366
Bernstein, J.M.: The role of acute hipersensitivityin secretory otitis media .,Trans Am. Acad Ophtalmol. Otolaryngol. 78:120-127, 1974.
Lim, D.J.:Immunoglobulin E in middle ear effusions.Ann. Otol. Rhinol.Laryngol. 85 :suppl.25, 1976.


Paylaş :