Ahmet Hamdi Kepekçi

Tinnitus

Home » Ders Notları » Tinnitus
tinnitus

Tinnitus akustik uyaran olmaksızın bir sesin algılanmasıdır. Tinnitus uğultu, zil sesi, su sesi, ıslık, kafa içinde yankılanma şeklinde tarif edilir. Tinnitus bir hastalık değil bir semptomdur. Pek çok sebebe bağlı olarak gelişebilir. Ortalama olarak toplumun %10 luk kesimi tinnitustan şikayet etmektedir. Etiyolojisini belirlemek için kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Tinnitus konusunda yapılan birçok çalışmaya rağmen tedavisi konusunda bir ilerleme kaydedilememiştir.

Tinnitus ikiye ayrılır. Subjektif tinnitus ve objektif tinnitus olarak sınıflandırılır.

Subjektif tinnitus (%95) sadece hasta tarafından duyulabilir; nonpulsatil tinnitus olarak da bilinmektedir. Orta ve ciddi seviyelerde hastayı rahatsız ederler. Orta ciddiyetteki tinnituslarda hasta sadece sessiz ortamlarda rahatsızlık hissederken, ilere derecedeki tinnituslarda hastanın yaşam kalitesi zarar görmüştür.
Her ne kadar tüm yaş gruplarında tinnitus görülmesine rağmen, daha çok 50-71 yhaş arası grupta sık olarak görülmektedir. Ayrıca birlikte olan işitme kaybı arttıkça tinnitus prevalansıda artmaktadır.
Tinnitus çoğu zaman işitme kaybı ile birliktedir. Tinnitusun şiddeti işitme kaybının frekansı ile yakından ilgilidir. Örneğin akustik travmalı hastalarda ıslık gibi ince sesli meniere hastalarında ise kalın sesli vızıltı gibi tinnitus bulunur.
Gürültüye maruziyet en sık rastlanan tinnitus sebebidir.
Tinnitus sadece kokleanın etkilenmesi ile değil aynı zamanda işitme yolları ve santral sinir sistemini etkileyen hastalıklardan da kaynaklanır.

Subjektif tinnitus etyolojisi

Otolojik, nörolojik, metabolik, farmakolojik, diş ve psikolojik sebeplere bağlı ortaya çıkabilir.

Otolojik sebepler:
Gürültüye bağlı işitme kayıpları
Presbyakusi
Meniere hastalığı
Labirentit
Kronik orta kulak hastalığı
Otosklerozis
Sıkışmış serumen

Nörolojik sebepler:
Multipl sklerozis
Kafa travması
Meningitis sonrası tablo

Metabolik:
Diabetes mellitus
Hipertroidi
Hipotroidi
Hiperlipidemi
Çinko eksikliği
Vitamin eksikliği

Farmakolojik:
Antibiyotikler
Aspirin
Nonsteroid antienflamatuarlar
Ağır metaller
Diğer ilaçlar

Diş:
Temporomandibuler eklem hastalıkları

Psikolojik
Depresyon
Anksiyete

Objektif tinnitus, pulsatil tinnitus olarak da bilinmektedir. Objektif tinnitus hasta tarafından da duyulabilmektedir.
Tinnitusun sebebine dönük araştırma yapılmalıdır. Hem tedavi edilebilir bir sebep olabilir hem de hayatı tehdit edecek bir patoloji söz konusu olabilir.
Etyolojik olarak damarsal ve damar dışı sebeplerden kaynaklanır.
Damarsal sebepler ise arteryel ve venöz sebepler diye ikiye ayrılır.
Damarsal sorunlar ise damar çeperinin daralması veya damar içi kan hacminin artması olarak sınıflandırılır.

Vaskuler sebepler:
Arteriyovaskular fistüller
Damarsal neoplazmlar
Karotis arter anomalileri
Karotis stenozu
Persistan stapedial arter
Dehisans juguler bulbus
Hipertansiyon

Damar dışı sebepler:
Patent östaki tüpü
Palatal myoklonus
İdyopatik stapedial kas spazmı

Tinnituslu hastalarda anemnez alınmalı, otolojik ve nörolojik muayene yapılmalıdır.

Odyolojik tetkikler:
Her tinnituslu hastada mutlaka odyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Odyolojik olarak, odyometri, konuşmayı ayırt etme oranı tespit edilmelidir.
Tinnitus sıklıkla yüksek frekanstaki işitme kayıplarına karşılık gelmektedir. Mümkünse yüksek frekans odyometri yapılmalıdır. Ancak hiç olmazsa 8000 Hz. Ye olan frekanslar test edilmelidir.
Gereken olgularda impedans ölçümleri de yapılmalıdır. Bu sahada timpanometrinin yanında akustik refleks ölçümü de yapılmalıdır.
Elektofizyolojik testler ABR yapılmalıdır. Şayet akustik nöroma şüphesi varsa ECOG da yapılmaldır.
Şayet eşlik eden vestibuler semptomlar varsa ENG, VNG de yapılmalıdır.

Radyolojik değerlendirme
Tek taraflı tinnituslarda ve özellikle nörolojik bir sebep düşünülürse CT ve MR çekilmelidir.

Biyokimya

Ciddi tinnitusu olanlar hastalarda tinnitus analizi de yapılmalıdır.


Paylaş :